9

YYC Runs for Gaza

Deleted User
$0 / $5,000
10

YYC 4 Palestine

Samar Moussa
$0 / $30,000
11
12
13

Samar

Deleted User
$0 / $100
14

Team 1

Samar Moussa
$0 / $100
15

Team 2

Samar Moussa
$0 / $100
16
19

BK2Palestine

Fatimah Shalash
$1,720 / $2,000
35